Onze school

Home » Onze school

Leerkrachten die iedere dag met passie en plezier kinderen leren hoe de wereld er om ons heen uitziet en je leren wat je in deze wereld nu en later nodig hebt.

Profilering Groene school

Wij onderscheiden ons, doordat wij een basisschool zijn waar natuurbeleving en buitenspelen een belangrijke plek in ons dagritme inneemt. Wij zijn een kleine school met ongeveer 200 kinderen. Deze kinderen zijn verdeeld over acht groepen. Door deze kleinschaligheid kent iedereen op De Zwanebloem elkaar, dit geeft een veilig en vertrouwd gevoel.

De school is gelegen in een rustige omgeving en alle klassen kijken uit op de grote groene buitenruimte. Wij nemen de kinderen graag mee naar buiten. Wij bieden ook veel ruimte voor natuuronderwijs, buitenlessen en gymlessen in de zon of schaduw. Hier krijgen de kinderen energie van en dankzij de buitenlucht bouwen zij ook een goede weerstand op. Kinderen mogen bij ons vies worden. Kind mogen zijn staat voorop!

De Zwanebloem is een openbare basisschool waar alle kinderen welkom zijn.

Een gespecialiseerd team begeleidt de kinderen en geeft ze de ruimte en tijd om te leren, zich sociaal te kunnen redden en groot te mogen worden.

Groene stip op de inspectiesite

Kwalitatief goed onderwijs is de basis van waaruit wij kunnen doorontwikkelen naar vernieuwend onderwijs. De nieuwsgierigheid van kinderen staat hierin centraal. Download het laatste inspectierapport.

Het volgen van de ontwikkeling van uw kind

Portfolio

Alle kinderen op het IKC, van peuter tot en met groep 8, beschikken over een portfolio. In deze map houden zij samen met de begeleiders hun ontwikkeling bij. Tweemaal per jaar is er een portfoliogesprek. Hierin gaan kinderen (vanaf groep 1), begeleiders en ouders met elkaar in gesprek over de ontwikkeling en over de nieuwe leerdoelen.

Parro

Op school gebruiken wij de communicatieapp ‘Parro’. Het team van de school gebruikt deze app om berichten te verzenden naar ouders en voor mededelingen vanuit de directie. Nog leuker: deze app geeft u een kijkje in de groep. Regelmatig sturen leerkrachten foto’s vanuit de klas. Handig: deze app heeft ook een agenda met de schoolactiviteiten!

Ouderportaal van Parnassys

Hierin kunnen ouders van de schoolleerlingen de resultaten van de toetsen inzien. In de schoolgids en op ‘scholen op de kaart’ beschrijven wij onze doelen en vindt u de resultaten van ons onderwijs terug.

Wij hopen dat u met het lezen van de schoolgids een compleet beeld krijgt over het reilen en zeilen op De Zwanebloem. Mocht u nog vragen of tips hebben, dan horen wij dit graag.

Kindertalentenfluisteraar

Op IKC de Zwanebloem is een groot aantal (binnenkort alle) leerkrachten gecertificeerd kindertalentenfluisteraar. Een talentenfluisteraar voert talentgesprekken met kinderen. Op deze wijze krijgen kinderen inzicht in waar hun kracht ligt. Het draagt bij aan een positief zelfbeeld, geeft hen meer veerkracht en weerbaarheid zodat ze beter kunnen omgaan met de uitdagingen die op hun pad liggen.
Kinderen zijn zich vaak niet bewust van hun talenten, anderen kunnen hen helpen om zich bewust te worden van hun talent. Dat is precies wat een kindertalentenfluisteraar doet. Kinderen helpen om hun talenten te herkennen. Het zou een basisrecht van elk kind moeten zijn.

In de links hieronder zijn filmpjes te bekijken die meer informatie geven over deze talenten, de gedachte erachter en waarom het zo waardevol is voor onze kinderen op school om dit te herkennen en bewustwording te creëren.
Luc DeWulf vertelt over talentfluisteren
Welke talenten zijn er?

Je gunt elk kind zijn eigen talentgesprek!

Voor kinderen uit groep 8 helpt het hebben van een talentgesprek bijvoorbeeld bij het maken van keuzes richting het voortgezet onderwijs, welke school is passen?
In de groepen 1 t/m 8 hebben alle kinderen een portfolio met daarin stukken die te maken hebben met hun eigen talenten. Dit portfolio is ook onderdeel van ‘Leren zichtbaar maken’. Als de kinderen een talentgesprek hebben gehad, ontstaat ‘als vanzelf’ een soort mindmap met alle krachten die zij bezitten, waardes die belangrijk zijn en zo ingang geven in soms onbewuste talenten waar ze hun hele leven profijt van kunnen hebben.

Werkwijze bij ons op de Zwanebloem

Bij ons op school verlaat elk kind de Zwanebloem met een portfolio vol talenten. Ieder kind heeft met een erkend kindertalentenfluisteraar een talentgesprek gevoerd. In alle klassen worden de verschillende talenten besproken en zichtbaar ingezet. Zo leren de kinderen welke talenten er allemaal zijn en welke wel of niet bij jou als individu passen. Dit geeft je voldoening, maar ook veerkracht en zelfkennis voor nu en voor later.

Ouderbetrokkenheid

De medezeggenschapsraad (MR) van de en de oudercommissie (OC)

Ouders van school en kinderopvang hebben recht om te adviseren en instemming te geven over onderwerpen die in de Wet kinderopvang en Wet medezeggenschapsraad zijn vastgelegd.

Regelmatig gaan wij met ouders in gesprek over het beleid van de opvang en het onderwijs. Deze vergaderingen en notulen zijn openbaar.

Oudervereniging school

De school kent een oudervereniging. Deze ouders ondersteunen het team bij het organiseren van feesten en sportactiviteiten. Ouders betalen een vrijwillige bijdrage voor schoolreisjes, de organisatie van sportactiviteiten en feesten.

Leerlingenraad

Is het niet logisch dat kinderen meedenken over opvang en onderwijs?
Ja, dat vinden wij wel.

De leerlingenraad wordt jaarlijks gekozen vanuit groep 5, 6, 7 en 8. Zij komen regelmatig bijeen. De notulen hangen zichtbaar op het informatiebord. Tijdens de opvang gaan de pedagogisch medewerkers regelmatig met de kinderen in gesprek over wensen en ideeën.

Ons team

Ons team bestaat uit pedagogisch medewerkers, leerkrachten en onderwijsassistenten, specialisten, vakleerkrachten, onderwijsondersteuners en een directie.

Pedagogisch medewerkers

Een vast team voor de peuteropvang en de buitenschoolse opvang. Tijdens onderwijstijden verzorgen de pedagogisch medewerkers de tussenschoolse opvang en bieden zij de onderwijsassistentie in de groepen.

Leerkrachten

In de groepen werken de meeste leerkrachten in duo’s en hebben zij vaste overlegmomenten om het lesprogramma en de organisatie van de groep te bespreken. In grote groepen worden de leerkrachten ondersteund door onderwijsassistenten.

Specialisten in school en opvang

Op De Zwanebloem werkt een gespecialiseerd team. Zo kennen wij een motorisch specialist, taal- en rekenspecialist, specialist begaafdheid, dyslexie, gedragsspecialist, een coach voor startende leerkrachten, Rots en Water trainers en talentenfluisteraars. De specialisten zijn opgeleid en ondersteunen de leerkrachten en pedagogisch medewerkers in de groepen.

Vakleerkrachten

Voor techniek, gymnastiek en vormingsonderwijs hebben wij vakleerkrachten

Onderwijsondersteuners

Voor administratieve taken, ICT en de conciërge taken hebben wij twee onderwijsondersteuners.

Werken bij IKC De Zwanebloem

 

4Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Maandag 8.30-12.00 13.00-15.00
Dinsdag 8.30-12.00 13.00-15.00
Woensdag 8.30-12.30  
Donderdag 8.30-12.00 13.00-15.00
Vrijdag (*) 8.30-12.00 13.00-15.00

(*) Op vrijdag heeft de onderbouw (groep 1 t/m 4) ’s middags vrij.

Overblijf TSO (tussenschoolse opvang)

Op onze school kiezen wij bewust voor een traditioneel rooster. Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen en leerkrachten voldoende in de gelegenheid zijn om rustig te lunchen en te ontspannen. Sommige kinderen gaan naar huis, andere kiezen ervoor om bij hun klasgenoten op school te blijven.

Tijdens de pauze van 12.00-13.00 uur zijn de kinderen in de gelegenheid om op school over te blijven. In hun eigen klas eten de leerlingen hun meegebrachte lunchpakketje op. Hierna hebben de kinderen nog volop de gelegenheid om samen te spelen, te voetballen en te ravotten op ons prachtige plein. Waarna ze weer ontspannen en met nieuwe energie de lessen kunnen volgen.

Tijdens het buitenspel zijn de onderwijsondersteuners en pedagogisch medewerkers aanwezig.

Voor tarieven van de tussenschoolse opvang (ongeveer 1,50 euro per keer) verwijzen wij u naar de jaarlijkse schoolkalender, die ook als pdf op deze site te vinden is.

Schoolvakanties

Herfstvakantie 23-10-2023 t/m 27-10-2023
Kerstvakantie 22-12-2023 t/m 5-01-2024
Voorjaarsvakantie 16-02-2024 t/m 23-02-2024
Paasweekend 29-03-2024 t/m 01-04-2024
Meivakantie 29-04-2024 t/m 10-05-2024
Koningsdag 27-04-2024
Hemelvaart 9-05-2024
Tweede Pinksterdag 20-05-2024
Zomervakantie 

19-07-2024 t/m 30-08-2024

Studiedagen

De vrijdagen voor de kerst-, voorjaars- en zomervakantie.

2023: Woensdag 6 december 2023,

2024: Vrijdag 17 mei

Goed om te weten!

  • Vanaf vijf jaar zijn kinderen leerplichtig.
  • Aan het begin van het schooljaar ontvangen de schoolkinderen een kalender.
  • Met Parro beschikken de ouders over een digitale agenda op hun device, waarin wijzigingen of aanvullingen op de kalender worden aangepast.

Vraag een rondleiding aan!

7 + 15 =

Bovenstaande gegevens worden enkel gebruikt om een afspraak in te plannen.